Kallelse till extra föreningsstämma

Brf Valand 9

Kallelse till extra föreningsstämma

Tid: Söndagen den 7:e maj 2017, kl 13:00 på Restaurang Sangria

Dagordning:

1     Extrastämman öppnas

2     Val av ordförande vid stämman

3     Anmälan av ordförandens val av protokollförare

4     Upprättande av närvaroförteckning

5     Fastställande av dagordning

6     Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

7     Fråga om kallelse behörigen skett

8     Beslut om nya stadgar – andra gången

Vid ordinarie föreningsstämma 2017-02-26 beslöts ”enhälligt att anta nya stadgar med föreslagna justeringar. Bilaga 2

(länk till dessa finns här)

9     Beslut om förlängt verksamhetsår 2016/17 (konsekvens av    ovanstående beslut)

10   Arvode för revisor (kvarstående punkt från ordinarie förenings-      stämma)

11   Extrastämman avslutas

12   Information

Efter mötet blir det gårdsstädning samt pizza för de som vill.

Extrastämma samt gårdsstädning

Hej, söndag den 7/5 blir det gårdsstädning samt extrastämma för att fastställa föreningens nya stadgar.

Kallelse kommer inom kort.

 

Tänk på att under städdagen kommer allt skräp och alla föremål som finns utanför förråden i förrådsutrymmena att slängas.