Besiktningar av gasledningar i fastigheten Valand 9 av Stockholm Gas AB

Besiktningen kommer att utföras onsdagen den 12 april 2023 mellan kl 08.00 till 12.00

Vi behöver tillträdde till er lägenhet för att besikta gasspisen och gasledningar i lägenheten.

Stockholm gas måste ha tillträdde till er lägenhet mellan kl 08.00 till 12.00.

Kan ni inte vara hemma så går det att lämna nycklar på morgon kl 08.00 i porten på  Vanadisplan 1.

Spisen måste vara urplockad och de får inte stå några saker på spisen.

Avstängningskranen för gasen i lägenheten måste vara tillgänglig.

Vid frågor så kan ni kontakta fastighetsförvaltaren

Benny Johansson
Mail benny@maximerakonsult.se
Tel 0708-756970

Detta gäller nedan lägenheter:

Hälsingegatan 37

1101
1103
1104
1201
1203
1301
1302
1303
1304
1404 Plomberad
1503

Sankt Eriksgatan 108

1101
1104
1303
1502
1504

Vanadisplan 1

1101
1102
1202
1304
1402
1404 Plomberad
1501

Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Valand 9

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening BRF Valand 9 kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Vi önskar er alla varmt välkomna och hoppas att så många som möjligt kan närvara för att vara med och påverka vår fina förenings framtid.

Datum: Onsdagen den 20 april 2022
Tid: 18:00-19:00
Plats: Innergården

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:
– En motion kring byggande av balkonger mot innergården har inkommit (se bilaga 1). Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med utgångspunkt i den utformning som framgår av ritningen enligt bilaga 2.
25. Föreningsstämmans avslutande

RÖSTRÄTT, OMBUD OCH BITRÄDE
Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och att ombud kan företräda obegränsat antal medlemmar. Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden 2022- 03-01 tom 2022-12-31.

Se bifogad fullmakt jämte denna kallelse (bilaga 3).

Varmt välkomna!
Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9

Rabatt på Blique by Nobis

Som vi nyligen informerade om i föreningens nyhetsbrev erbjuder Blique by Nobis på Gävlegatan 18 nu alla medlemmar i HSB Brf Valand 9 en rabatt på 15% som gäller på logi, konferens och mat.

Kontakta styrelsen på styrelse@brfvaland9.se så får du koden av oss 🙂

Kallelse till extra föreningsstämma, 17 oktober 2021

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening BRF Valand 9 kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma. Detta med anledning av att styrelsens ordförande, kassör samt två ledamöter har hoppat av. Föreningen behöver därför omgående tillsätta dessa poster i ett utfyllnadsval.

Vi önskar er alla varmt välkomna och hoppas att så många som möjligt kan närvara för att vara med och påverka vår fina förenings framtid!

Datum: Söndagen den 17 oktober 2021
Tid: 11:00-12:00
Plats: Innergården. Vi håller avstånd och välkomnar de som vill att stå på vädringsbalkongerna.

DAGORDNING – FÖRSLAG

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Behandling av ärende för vilken extra stämman utlysts och kallats till:
a) val av ordförande
b) val av tre ledamöter
11. Diskussion om styrelsens framtida arvoden
12. Extra föreningsstämmans avslutande

Enligt HSB:s normalstadgar 2011, version 5:

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Se fullmakt här i bilaga 1.


Information från Valberedningen i BRF Valand 9:

Valberedningen söker efter intresserade och engagerade medlemmar att nominera till de lediga posterna i styrelsen.

Att vara med i styrelsen ger en möjlighet till ett större inflytande över vårt boende. Det krävs inga särskilda kvalifikationer för att vara med, utöver ett intresse för styrelsearbetet och vårt gemensamma boende.

Har du nyttiga kompetenser, är intresserad av styrelsearbete eller helt enkelt bara känner för att vara med och utveckla vår fina förening? Välkommen att höra av dig till valberedningen:
Petter Jönhagen på 073-641 30 70 eller petter.jonhagen@telia.com
Victor Anderfelt på v.anderfelt@gmail.com

Fyllnadsval för följande poster fram till ordinarie årsstämma 2022:
Ordförande – VAKANT
Ledamot (beredd att bli kassör) – VAKANT
Ledamot – VAKANT
Ledamot – VAKANT

Övrig styrelse:
Ledamot (tf. ordförande) – Johan Lundin (kvarstår enligt tidigare val till 2023)
Sekreterare – Carolina Laurén (kvarstår enligt tidigare val till 2023)
Ledamot – Anna-Maria Sandig (representant från HSB)
Suppleant – Jakob Wallöf (kvarstår enligt tidigare val till 2023)
Suppleant – Alexander Gjörup (kvarstår enligt tidigare val till 2022)

I tillägg har vi en revisor och en revisorssuppleant:
Revisor – Kasper Ernerot (kvarstår enligt tidigare val till 2022)
Revisorssuppleant – Emma Dubo (kvarstår enligt tidigare val till 2022)

– – – – –

Varmt välkomna!
Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9

Arbete på innergården 16/9

Torsdag den 16 september kommer arbete på gården att utföras. Arbetet drar igång kl 07:00 och pågår hela dagen fram till kl 16:00.

Cyklar eller annat får inte parkers eller låsas fast på gården då vi måste ha fritt utrymme för komplettering över samtliga utrymmen.

Begränsad framkomlighet under dagen, så stäm av med byggarbetare/entreprenören innan ni beträder gården för sophantering eller tvättstuga.

Från och med fredag den 17 september kan gården nyttjas som vanligt igen.

Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9

Kallelse till extra föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Valand 9 kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma, på uppdrag, från en begäran till extrastämma inkommen från en minoritet av medlemmarna.

Datum: 2021-07-18
Tid: 11:00
Plats: Gården

Dagordning
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. behandling av ärende för vilken extra stämman utlysts och kallats till
a) beslut om arvode
b) val av revisor
11. föreningsstämmans avslutning

Välkommen!
Styrelsen

Enligt HSB normalstadgar 2011, version 5

§18 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Information om balkonger

Bästa föreningsmedlem!

Sedan ordinarie föreningsstämma den 25 april 2021 har många frågetecken uppstått hur styrelsen arbetar med balkongfrågan i föreningen. Till årsstämman 2021 inkom en motion från en föreningsmedlem om att styrelsen aktivt skall arbeta för att möjliggöra byggandet balkonger, som också avslogs.

Vi förstår att många nu önskar ett förtydligande kring vad som har gjorts och varför. Här kommer därför en utförlig redogörelse för styrelsens arbete:

En stor andel fönster som vetter ut mot gatorna är i behov av målning och renovering. Dessutom upphandlades inte en generell omtätning av fönsterbågar vid den senaste renoveringen, vilket kan leda till ett tydligt kallras. Under förra året påbörjade styrelsen därför arbetet med att undersöka vilka möjligheterna som finns när det kommer till renovering av fönster mot gatorna. Styrelsen beslutade i samband med detta för att ansöka om bygglov för balkonger/balkongdörrar.

Styrelsens avsikt med ansökan för balkonger avsåg därmed i första hand fönsterrenoveringen. Vi har nu fått ett förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret där de meddelar att vi inte kommer att få bygglov för varken balkonger eller franska balkonger mot gatorna. När föreningen nu fått avslag på sin ansökan ser vi inget mervärde i att byta ut fönster utan kommer istället målningsrenovera desamma. Föreningen kommer därför ta fram offert för både en målningsrenovering samt en omtätning av fönsterbågar, vilket kommer ge visst bättre skydd mot just kallras.

Fokus för föreningen framåt ligger därför fortsatt på arbetet med en renovering av befintliga fönster.

Om du har frågor kring fönster eller balkonger,
vänligen kontakta oss på styrelsen@brfvaland9.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9

Städdag den 30 maj

Kära medlemmar!

Varmt välkomna på städdag den 30 maj klockan 11:00-14:00.

Planen är att vi gemensamt städar föreningens innergård, vädringsbalkonger och utrymmen i vinds- och källarförråd. Vi möts upp på innergården klockan 11:00 och delar ut städuppgifter.

Det har också blivit dags att göra en storrensning bland cyklar på innergården och i cykelförrådet. Vänligen markera era cyklar med namn och lägenhetsnummer. OBS: Cyklar som inte har någon markering den 30 maj kommer att fraktas bort och slängas.

I samband med städdagen (30-31 maj) finns det även möjlighet för alla medlemmar att slänga eget skräp och avfall. Detta kommer att hämtas upp av Junkbusters Stockholm den 1 juni. Det kommer att vara möjligt att lämna elektronik och diverse grovsopor, men inte farligt avfall såsom målarfärg eller liknande.

Efter städdagen bjuder föreningen alla som deltagit i städningen på lunch på Ciao Ciao. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Valand 9

Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Valand 9

Verksamhetsåret 2020

Tid : Söndagen den 25 april 2021, kl 11:00 på gården. Vi håller avstånd och vi välkomnar även de som vill stå på vädringsbalkongerna.

Dagordning:
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av protokollförare
4. Upprättande av närvaroförteckning
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Frågan om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande resultat och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleanter
15. Fråga om arvode
16. Val av valberedning
17. Val av ombud till HSBs distriktsstämma
18. Två motioner har inkommit
19. Årsstämman avslutas
20. Information