Arbete på innergården 16/9

Torsdag den 16 september kommer arbete på gården att utföras. Arbetet drar igång kl 07:00 och pågår hela dagen fram till kl 16:00.

Cyklar eller annat får inte parkers eller låsas fast på gården då vi måste ha fritt utrymme för komplettering över samtliga utrymmen.

Begränsad framkomlighet under dagen, så stäm av med byggarbetare/entreprenören innan ni beträder gården för sophantering eller tvättstuga.

Från och med fredag den 17 september kan gården nyttjas som vanligt igen.

Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9

Kallelse till extra föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Valand 9 kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma, på uppdrag, från en begäran till extrastämma inkommen från en minoritet av medlemmarna.

Datum: 2021-07-18
Tid: 11:00
Plats: Gården

Dagordning
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. behandling av ärende för vilken extra stämman utlysts och kallats till
a) beslut om arvode
b) val av revisor
11. föreningsstämmans avslutning

Välkommen!
Styrelsen

Enligt HSB normalstadgar 2011, version 5

§18 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Information om balkonger

Bästa föreningsmedlem!

Sedan ordinarie föreningsstämma den 25 april 2021 har många frågetecken uppstått hur styrelsen arbetar med balkongfrågan i föreningen. Till årsstämman 2021 inkom en motion från en föreningsmedlem om att styrelsen aktivt skall arbeta för att möjliggöra byggandet balkonger, som också avslogs.

Vi förstår att många nu önskar ett förtydligande kring vad som har gjorts och varför. Här kommer därför en utförlig redogörelse för styrelsens arbete:

En stor andel fönster som vetter ut mot gatorna är i behov av målning och renovering. Dessutom upphandlades inte en generell omtätning av fönsterbågar vid den senaste renoveringen, vilket kan leda till ett tydligt kallras. Under förra året påbörjade styrelsen därför arbetet med att undersöka vilka möjligheterna som finns när det kommer till renovering av fönster mot gatorna. Styrelsen beslutade i samband med detta för att ansöka om bygglov för balkonger/balkongdörrar.

Styrelsens avsikt med ansökan för balkonger avsåg därmed i första hand fönsterrenoveringen. Vi har nu fått ett förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret där de meddelar att vi inte kommer att få bygglov för varken balkonger eller franska balkonger mot gatorna. När föreningen nu fått avslag på sin ansökan ser vi inget mervärde i att byta ut fönster utan kommer istället målningsrenovera desamma. Föreningen kommer därför ta fram offert för både en målningsrenovering samt en omtätning av fönsterbågar, vilket kommer ge visst bättre skydd mot just kallras.

Fokus för föreningen framåt ligger därför fortsatt på arbetet med en renovering av befintliga fönster.

Om du har frågor kring fönster eller balkonger,
vänligen kontakta oss på styrelsen@brfvaland9.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9

Städdag den 30 maj

Kära medlemmar!

Varmt välkomna på städdag den 30 maj klockan 11:00-14:00.

Planen är att vi gemensamt städar föreningens innergård, vädringsbalkonger och utrymmen i vinds- och källarförråd. Vi möts upp på innergården klockan 11:00 och delar ut städuppgifter.

Det har också blivit dags att göra en storrensning bland cyklar på innergården och i cykelförrådet. Vänligen markera era cyklar med namn och lägenhetsnummer. OBS: Cyklar som inte har någon markering den 30 maj kommer att fraktas bort och slängas.

I samband med städdagen (30-31 maj) finns det även möjlighet för alla medlemmar att slänga eget skräp och avfall. Detta kommer att hämtas upp av Junkbusters Stockholm den 1 juni. Det kommer att vara möjligt att lämna elektronik och diverse grovsopor, men inte farligt avfall såsom målarfärg eller liknande.

Efter städdagen bjuder föreningen alla som deltagit i städningen på lunch på Ciao Ciao. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Valand 9

Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Valand 9

Verksamhetsåret 2020

Tid : Söndagen den 25 april 2021, kl 11:00 på gården. Vi håller avstånd och vi välkomnar även de som vill stå på vädringsbalkongerna.

Dagordning:
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av protokollförare
4. Upprättande av närvaroförteckning
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Frågan om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande resultat och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleanter
15. Fråga om arvode
16. Val av valberedning
17. Val av ombud till HSBs distriktsstämma
18. Två motioner har inkommit
19. Årsstämman avslutas
20. Information

Köksfläkt i din lägenhet – OVK uppföljningskontroll

Boverket ställer krav på att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det är tänkt.

Vi gjorde en OVK i november 2019 där kontrollen visade att ett antal motordrivna el-fläktar är anslutna till föreningens ventilationssystem, detta är inte tillåtet då ventilationen inte är konstruerad för detta – samtliga köksfläktar ska vara kolfilterfläktar. Om det satt en motordriven fläkt i köket när du köpte din lägenhet så har du också fått med dig ansvaret gentemot föreningen att ta bort den. OVK-besiktningen gav nedan information om vilka lägenheter som behöver åtgärda sina fläktar:

På Hälsingegatan kunde vi ej komma in till och behöver få et OK på:
Lgh 1201 ,1202, 1302, 1402,

Samt 1503-i köket med inbyggd och ej åtkomlig fläkt.

 På Vanadisplan har vi ej kommit in till och behöver få ett OK på:
Lgh 1101, 1504

Fel kopplade fläktar som måste åtgärdas:
Lgh 1201, Lgh1301, Lgh 1404 fläkt inkopplad och Lgh 1401 fläkt troligen kopplad

På St Eriksgatan har vi ej kommit in till och behöver få ett OK på:
Lgh 1101, 1201, 1202, 1302, 1303, 1404

Fel kopplade fläktar som måste åtgärdas:
Lgh 1203, 1204, 1402

Är er köksfläkt ansluten till föreningens skorstensledningar?
Detta får inte göras i en självdrags fastighet som vi har i Valand9. Vi ber att ni kopplar ur befintlig fläkt frilägger ventdon samt köper ny kolfilterfläkt som monteras innan 8 januari 2021. Därefter kommer vi kontrollera detta.

Har vi inte kommit in till er lägenhet?
Vi behöver få ett email från er med bild och skriftligt OK att ni inte kopplat fläkt till ventilationen innan 8 Januari 2021. Vet ni inte om er fläkt är detta får ni maila styrelsen.

Till alla boende:
Din kolfilterfläkt är beroende av filter för optimal prestanda. Med tiden måste dessa filter bytas ut. Över tid byggs fett upp i gamla filter och kan orsaka dålig lukt och stoppa luftens passage, vilket minskar fläktens kapacitet. Hur ofta du ska byta filter beror på användning, men en smart regel är att byta filter en till två gånger per år. Dessutom bör du rengöra filtret grundligt var tredje månad.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Valand 9

Välkomna på städdag den 25 oktober

Bästa medlemmar,

Varmt välkomna på städdag den 25 oktober 11-14.

Planen är att vi gemensamt städar föreningens innergård, vädringsbalkonger och utrymmen kring vinds- och källarförråd. Vi möts upp på innergården klockan 11 för uppdelning av områden.

I samband med städdagen, mellan den 25 – 26 oktober, finns möjligheten att lämna diverse avfall som kommer att hämtas upp av Junkbusters Stockholm den 27 oktober. Det kommer att vara möjligt att lämna elektronik samt diverse grovsopor, men inte farligt avfall såsom målarfärg och dylikt.

Efter städdagen står föreningen för lunch för alla som deltagit (och som vill) på Ciao Ciao.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara 😊

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Valand 9

Om röken stör kan det räknas som olägenhet för människors hälsa.

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen utom på balkongerna. Balkongdörrarna bör då hållas helt stängda mot trapphuset. Utöver detta, ska du ta med dig fimpar och aska när du lämnar balkongen och naturligtvis inte kasta ner fimpar på gården. Vi ber er visa stor hänsyn till era grannar.

En påminnelse om våra ordningsregler och vad som händer om dessa inte följs finner ni här