Kallelse till extra föreningsstämma, 17 oktober 2021

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening BRF Valand 9 kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma. Detta med anledning av att styrelsens ordförande, kassör samt två ledamöter har hoppat av. Föreningen behöver därför omgående tillsätta dessa poster i ett utfyllnadsval.

Vi önskar er alla varmt välkomna och hoppas att så många som möjligt kan närvara för att vara med och påverka vår fina förenings framtid!

Datum: Söndagen den 17 oktober 2021
Tid: 11:00-12:00
Plats: Innergården. Vi håller avstånd och välkomnar de som vill att stå på vädringsbalkongerna.

DAGORDNING – FÖRSLAG

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Behandling av ärende för vilken extra stämman utlysts och kallats till:
a) val av ordförande
b) val av tre ledamöter
11. Diskussion om styrelsens framtida arvoden
12. Extra föreningsstämmans avslutande

Enligt HSB:s normalstadgar 2011, version 5:

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Se fullmakt här i bilaga 1.


Information från Valberedningen i BRF Valand 9:

Valberedningen söker efter intresserade och engagerade medlemmar att nominera till de lediga posterna i styrelsen.

Att vara med i styrelsen ger en möjlighet till ett större inflytande över vårt boende. Det krävs inga särskilda kvalifikationer för att vara med, utöver ett intresse för styrelsearbetet och vårt gemensamma boende.

Har du nyttiga kompetenser, är intresserad av styrelsearbete eller helt enkelt bara känner för att vara med och utveckla vår fina förening? Välkommen att höra av dig till valberedningen:
Petter Jönhagen på 073-641 30 70 eller petter.jonhagen@telia.com
Victor Anderfelt på v.anderfelt@gmail.com

Fyllnadsval för följande poster fram till ordinarie årsstämma 2022:
Ordförande – VAKANT
Ledamot (beredd att bli kassör) – VAKANT
Ledamot – VAKANT
Ledamot – VAKANT

Övrig styrelse:
Ledamot (tf. ordförande) – Johan Lundin (kvarstår enligt tidigare val till 2023)
Sekreterare – Carolina Laurén (kvarstår enligt tidigare val till 2023)
Ledamot – Anna-Maria Sandig (representant från HSB)
Suppleant – Jakob Wallöf (kvarstår enligt tidigare val till 2023)
Suppleant – Alexander Gjörup (kvarstår enligt tidigare val till 2022)

I tillägg har vi en revisor och en revisorssuppleant:
Revisor – Kasper Ernerot (kvarstår enligt tidigare val till 2022)
Revisorssuppleant – Emma Dubo (kvarstår enligt tidigare val till 2022)

– – – – –

Varmt välkomna!
Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9