Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Valand 9

Verksamhetsåret 2020

Tid : Söndagen den 25 april 2021, kl 11:00 på gården. Vi håller avstånd och vi välkomnar även de som vill stå på vädringsbalkongerna.

Dagordning:
1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av protokollförare
4. Upprättande av närvaroförteckning
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Frågan om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande resultat och balansräkning
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleanter
15. Fråga om arvode
16. Val av valberedning
17. Val av ombud till HSBs distriktsstämma
18. Två motioner har inkommit
19. Årsstämman avslutas
20. Information