Stadgar

Följande stadgar antogs vid sammanträden den 26:e februari 2017 samt den 7:e maj 2017. Registrerade hos Bolagsverket den 21:a november 2017.

Stadgarna finns även som i en PDF-version på sidan för våra dokument.

 

OM FÖRENINGEN
§ 1 Bostadsrättsföreningens firma och
säte
Bostadsrättsföreningens firma är HSB
Bostadsrättsförening Valand 9 i Stockholm.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål
Bostadsrättsföreningen har till ändamål
att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende
och lokaler åt medlemmarna till nyttjande
utan tidsbegränsning och därmed främja
medlemmarnas ekonomiska intressen.
Vidare har bostadsrättsföreningen till
ändamål att främja studie- och fritids-
verksamhet inom bostadsrättsföreningen
samt för att stärka gemenskapen och
tillgodose gemensamma intressen och
behov, främja serviceverksamhet och
tillgänglighet med anknytning till boendet.
Bostadsrättsföreningen ska i all
verksamhet värna om miljön genom att
verka för en långsiktig hållbar utveckling.
Bostadsrätt är den rätt i
bostadsrättsföreningen, som en medlem
har på grund av upplåtelsen.
Medlem som har bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

§ 3 Samverkan
Bostadsrättsföreningen ska vara
medlem i en HSB-förening, i det följande
kallad HSB. HSB ska vara medlem i
bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningens verksamhet
ska bedrivas i samverkan med HSB.
Bostadsrättsföreningen bör genom ett
särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att
biträda bostadsrättsföreningen i
förvaltningen av dess angelägenheter och
räkenskaper.
ÖVERGÅNG AV
BOSTADSRÄTT OCH
MEDLEMSKAP
§ 4 Formkrav vid överlåtelse
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt
genom köp ska upprättas skriftligen och
skrivas under av säljaren och köparen.
Köpehandlingen ska innehålla uppgift om
den lägenhet som överlåtelsen avser
samt ett pris. Motsvarande gäller vid byte
och gåva.
Om överlåtelseavtalet inte uppfyller
formkraven är överlåtelsen ogiltig.

§ 5 Rätt till medlemskap
Inträde i bostadsrättsföreningen kan
beviljas den som är medlem i HSB och
1. kommer att erhålla bostadsrätt
genom upplåtelse i
bostadsrättsföreningens hus, eller
2. övertar bostadsrätt i
bostadsrättsföreningens hus.
Om en bostadsrätt har övergått till
bostadsrättshavarens make får maken
nekas medlemskap i bostadsrätts-
föreningen endast om maken inte är
medlem i HSB. Vad som nu sagts får
motsvarande tillämpning om bostadsrätt
till bostadslägenhet övergått till annan
närstående person som varaktigt
sammanbodde med bostadsrättshavaren.
Den som en bostadsrätt övergått till får
inte nekas inträde i bostadsrätts-
föreningen, om de villkor för medlemskap
som föreskrivs i denna paragraf är
uppfyllda och bostadsrättsföreningen
skäligen bör godta honom som bostads-
rättshavare. Om det kan antas att
förvärvaren inte avser att bosätta sig
permanent i bostadslägenheten har
bostadsrättsföreningen i enlighet med
bostadsrättföreningens ändamål rätt att
neka medlemskap.
Medlemskap får inte nekas på
diskriminerande grund.
Juridiska personer
HSB ska beviljas medlemskap i
bostadsrättsföreningen.
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt
till en bostadslägenhet som inte är avsedd
för fritidsändamål får nekas medlemskap.
Kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får inte
nekas medlemskap.
En juridisk person som är medlem i
bostadsrättsföreningen måste ha samtycke
av bostadsrättsföreningens styrelse för att
genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till
en bostadslägenhet som inte är avsedd för
fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid
exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning
om den juridiska personen hade panträtt i
bostaden eller vid förvärv som görs av en
kommun eller ett landsting.

§ 6 Andelsförvärv
Den som förvärvat andel i bostadsrätt till
bostadslägenhet ska beviljas medlemskap
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av
makar, sambor eller andra med varandra
varaktigt sammanboende närstående
personer.
§ 7 Familjerättsliga förvärv
Om en bostadsrätt övergått genom
bodelning, arv, testamente, bolagsskifte
eller liknande förvärv och förvärvaren inte
antagits till medlem, får bostadsrätts-
föreningen uppmana förvärvaren att inom
sex månader från uppmaningen visa att
någon, som inte får nekas medlemskap i
bostadsrättsföreningen har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för
förvärvarens räkning.
§ 8 Rätt att utöva bostadsrätten
När en bostadsrätt övergått till ny
innehavare, får denne utöva
bostadsrätten endast om han eller hon är
medlem eller beviljas medlemskap i
bostadsrättsföreningen.
Ett dödsbo efter en avliden bostads-
rättshavare får utöva bostadsrätten trots
att dödsboet inte är medlem i bostads-
rättsföreningen. Tre år efter dödsfallet får bostadsrättsföreningen uppmana
dödsboet att inom sex månader från
uppmaningen visa att bostadsrätten har
ingått i bodelning eller arvskifte eller att
någon, som inte får nekas medlemskap i
bostadsrättsföreningen, har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten
tvångsförsäljas för dödsboets räkning
enligt bostadsrättslagen.
En juridisk person som har panträtt i
bostadsrätten och förvärvet skett genom
tvångsförsäljning eller vid exekutiv
försäljning, kan tre år efter förvärvet
uppmanas att inom sex månader visa att
någon, som inte får nekas medlemskap i
bostadsrättsföreningen, har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap.

§ 9 Prövning av medlemskap
Fråga om att anta en medlem avgörs av
styrelsen.
Styrelsen är skyldig att avgöra frågan
om medlemskap inom en månad från det
att skriftlig och fullständig ansökan om
medlemskap tagits emot av bostadsrätts-
föreningen.

För att pröva frågan om medlemskap
kan bostadsrättsföreningen komma att
begära kreditupplysning avseende
sökanden.
§ 10 Nekat medlemskap
En överlåtelse är ogiltig om den som
bostadsrätten övergått till nekas
medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda
regler vid exekutiv försäljning och
tvångsförsäljning.
AVGIFTER TILL BOSTADSRÄTTS-
FÖRENINGEN

§ 11 Insats och årsavgift
Årsavgiften fördelas mellan
bostadsrättslägenheterna i förhållande till
lägenheternas insatser.

Årsavgiften ska täcka bostadsrätts-
föreningens löpande verksamhet.

Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrätts-
föreningens fastighet kan ske enligt upprättad underhållsplan. Om inre fond
finns ingår även fondering för inre
underhåll.
Insats för lägenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om ändring av insats ska alltid
beslutas av föreningsstämma. Regler för
giltigt beslut anges i bostadsrättslagen.
Styrelsen beslutar om årsavgiftens
storlek. Årsavgiften betalas månadsvis
senast sista vardagen före varje
kalendermånads början om inte styrelsen
beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas
i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen på den obetalda avgiften från
förfallodagen till dess full betalning sker
samt påminnelseavgift och inkassoavgift
enligt lag om ersättning för
inkassokostnader m m.
I årsavgiften ingående ersättning för
värme och varmvatten, elektricitet,
sophämtning eller konsumtionsvatten kan
beräknas efter förbrukning. För
informationsöverföring kan ersättning
bestämmas till lika belopp per lägenhet.
§ 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och
pantsättningsavgift samt avgift
för andrahandsupplåtelse
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut
av styrelsen.
Bostadsrättsföreningen får ta ut
överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren
med högst 3,5 procent av prisbasbeloppet. Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren
med högst 1,5 procent av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet bestäms enligt
socialförsäkringsbalken och fastställs för
överlåtelseavgift vid ansökan om
medlemskap och för pantsättningsavgift vid
underrättelse om pantsättning.
Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrätts-
föreningen får ta ut avgift för andrahands-
upplåtelse av bostadsrättshavare med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år.
Om en lägenhet upplåts under en del av ett
år, beräknas den högsta tillåtna avgiften
efter det antal kalendermånader som
lägenheten är upplåten.
Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte
ta ut särskilda avgifter för åtgärder som
bostadsrättsföreningen ska vidta med
anledning av lag eller författning.
FÖRENINGSSTÄMMAN
§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår
omfattar tiden 1 Januari-31 december
Senast sex veckor före ordinarie
föreningsstämma ska styrelsen till
revisorerna lämna årsredovisning.
Denna består av förvaltningsberättelse,
resultaträkning, balansräkning och
tilläggsupplysningar.
§ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman är
bostadsrättsföreningens högsta
beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas
inom fyra månader efter utgången av
varje räkenskapsår.
Föreningsstämman får besluta att den
som inte är medlem ska ha rätt att
närvara eller på annat sätt följa
förhandlingarna vid föreningsstämman.
Ett sådant beslut är giltigt endast om det
biträds av samtliga röstberättigade som är
närvarande vid föreningsstämman.
Ombud, biträden och andra
stämmofunktionärer har alltid rätt att
närvara vid föreningsstämman.
Extra föreningsstämma ska hållas när
styrelsen finner skäl till det. Extra
föreningsstämma ska också hållas om det
skriftligen begärs av en revisor eller av
minst en tiondel av samtliga
röstberättigade. Begäran ska ange vilket
ärende som ska behandlas.

§ 15 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende
behandlat på ordinarie föreningsstämma,
ska skriftligen anmäla ärendet till
styrelsen före februari månads utgång.
§ 16 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma ska
innehålla uppgift om de ärenden som ska
förekomma på föreningsstämman.
Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor
före föreningsstämman och ska utfärdas
senast två veckor före föreningsstämman.
Kallelse sker genom anslag på lämplig
plats inom bostadsrättsföreningens
fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i
vissa fall sändas till varje medlem vars
postadress är känd för
bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningen får då skriftlig
kallelse krävs enligt lag använda
elektroniska hjälpmedel. Närmare
reglering av förutsättningar för
användning av elektroniska hjälpmedel
anges i lag.
Som komplement kan kallelse ske via
föreningens hemsida och/eller via e-post.
§ 17 Dagordning
Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska
förekomma:
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandens
val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid
föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte
stämmoordföranden justera
protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig
ordning
10. genomgång av styrelsens
årsredovisning
11. genomgång av revisorernas
berättelse
12. beslut om fastställande av
resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av
bostadsrättsföreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda
balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter
15. beslut om arvoden och principer för
andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, och
de andra förtroendevalda som valts
av föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter
och suppleanter
17. val av styrelsens ordförande,
styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och
suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i
valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot
utses till valberedningens
ordförande
23. val av ombud och ersättare till
distriktsstämmor samt övriga
representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman
hänskjutna frågor och av
medlemmar anmälda ärenden som
angivits i kallelsen
25. föreningsstämmans avslutande
Extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma ska
kallelsen, utöver punkt 1-9 ovan, ange de
ärenden som ska behandlas samt extra
föreningsstämmans avslutande.
§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem
en röst. Innehar flera medlemmar
bostadsrätt gemensamt har de
tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrätts-
föreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats
eller årsavgift har inte rösträtt.
En medlems rätt vid föreningsstämma
utövas av medlemmen personligen eller
den som är medlemmens ställföreträdare
enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad
fullmakt. Fullmakten ska vara i original
och gäller högst ett år från utfärdandet.
Medlem får företrädas av valfritt ombud.
Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får medföra ett valfritt biträde
.
§ 19 Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av
den mening som har fått mer än hälften
av de avgivna rösterna eller vid lika
röstetal den mening som
stämmoordföranden biträder.

Vid personval anses den vald som har
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal
avgörs valet genom lottning om inte annat
beslutas av föreningsstämman innan
valet förrättas.
För vissa beslut krävs särskild majoritet
enligt bestämmelser i lag.
Om röstsedel inte avlämnas eller
röstsedel avlämnas utan röstningsuppgift
(så kallad blank sedel) vid sluten
omröstning noteras dessa röstsedlar
antal men räknas ej med i resultatet.
§ 20 Protokoll vid föreningsstämma
Ordföranden vid föreningsstämman ska
se till att det förs protokoll.
I fråga om protokollets innehåll gäller
att:
1. röstlängden ska tas in i eller bifogas
protokollet
2. föreningsstämmans beslut ska
föras in i protokollet, samt
3. om röstning har skett ska resultatet
anges i protokollet
Protokollet ska undertecknas av
stämmoordföranden och av valda
justerare.
Senast tre veckor efter
föreningsstämman ska det justerade
protokollet hållas tillgängligt hos
bostadsrättsföreningen för medlemmarna.
Protokoll ska förvaras betryggande.

STYRELSE, REVISION
OCH VALBEREDNING
§ 21 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre och högst
elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelse-
ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.
Föreningsstämman väljer styrelsens
ordförande och övriga styrelseledamöter
och suppleanter.
Mandattiden är högst två år.
Styrelseledamot och suppleant kan väljas
om. Om helt ny styrelse väljs av
föreningsstämman ska mandattiden för
hälften, eller vid udda tal närmast högre
antal, vara ett år.
§ 22 Konstituering och firmateckning
Styrelsen utser inom sig vice
ordförande och sekreterare. Styrelsen
utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom bostadsrättsföreningen.

Bostadsrättsföreningens firma tecknas
av styrelsen. Detta sker genom att
styrelsen utser högst fyra personer, varav
minst två styrelseledamöter, att två tillsammans teckna bostadsrätts-
föreningens firma.

§ 23 Beslutförhet
Styrelsen är beslutför när fler än hälften
av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller
den mening de flesta röstande förenar sig
om. Vid lika röstetal gäller den mening
som styrelsens ordförande biträder. När
minsta antal ledamöter är närvarande
krävs enhällighet för giltigt beslut.
§ 24 Protokoll vid styrelsesammanträde
Vid styrelsens sammanträden ska det
föras protokoll. Protokollet ska justeras av
ordföranden för sammanträdet och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.
Styrelseledamot har rätt att få
avvikande mening antecknad till
protokollet.
Endast styrelseledamot och revisor har
rätt att ta del av styrelseprotokoll.
Styrelsen förfogar över möjligheten att
låta annan ta del av styrelsens protokoll.
Protokoll ska förvaras betryggande.
Protokoll från styrelsesammanträde ska
föras i nummerföljd.
§ 25 Revisorer
Revisorerna ska till antalet vara lägst
två och högst tre, samt högst en
suppleant. Av dessa utses alltid en
revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs
av föreningsstämman. Mandattiden är
fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna ska bedriva sitt arbete så
att revisionen är avslutad och
revisionsberättelsen lämnad senast
senast tre veckor före föreningsstämman.
Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till
ordinarie föreningsstämma över gjorda
anmärkningar i revisions-berättelsen.
Årsredovisningshandlingar,
revisionsberättelsen och styrelsens
förklaring över gjorda anmärkningar i
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga
för medlemmarna minst minst två veckor
före den föreningsstämma på vilken de
ska behandlas.

§ 26 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma väljs
valberedning.
Mandattiden är fram till nästa ordinarie
föreningsstämma. Valberedningen ska
bestå av lägst två ledamöter. En ledamot
utses av föreningsstämman till ordförande
i valberedningen.
Valberedningen bereder och föreslår
personer till de förtroendeuppdrag som
föreningsstämman ska tillsätta.
Valberedningen ska till
föreningsstämman lämna förslag på
arvode och föreslå principer för andra
ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter och revisorer.

FONDERING OCH
UNDERHÅLL
§ 27 Fonder
Yttre fond
Bostadsrättsföreningen ska ha fond för
yttre underhåll.
Styrelsen ska i enlighet med upprättad
underhållsplan reservera respektive ta i
anspråk medel för yttre underhåll.

Inre fond
Bostadsrättsföreningen kan ha fond för
inre underhåll av bostadsrättslägenheter.
Överföring till fond för inre underhåll
bestäms av styrelsen.
Bostadsrättshavare får för att bekosta
inre underhåll av lägenhet använda sig av
den del av fonden som tillhör
bostadsrättslägenheten.
Bostadsrättslägenhetens andel av
fonden bestäms utifrån förhållandet
mellan insatsen för lägenheten och samtliga insatser för bostadsrätts-
lägenheter i bostadsrättsföreningen, med avdrag för gjorda uttag.
§ 28 Underhållsplan
Styrelsen ska:
1. upprätta en underhållsplan för
genomförande av underhåll av
bostadsrättsföreningens fastighet
2. årligen budgetera för att säkerställa
att tillräckliga medel finns för
underhåll av
bostadsrättsföreningens fastighet
3. se till att bostadsrättsföreningens
egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens
underhållsplan, samt
4. regelbundet uppdatera
underhållsplanen
§ 29 Över- och underskott
Det över- eller underskott som kan
uppstå på bostadsrättsföreningens
verksamhet ska, efter
underhållsfondering, balanseras i ny
räkning.

BOSTADSRÄTTS-
FRÅGOR

§ 30 Utdrag ur lägenhetsförteckning
Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag
ur lägenhetsförteckningen beträffande sin
bostadsrätt. Utdraget ska ange:
1. lägenhetens beteckning,
belägenhet, rumsantal och övriga
utrymmen
2. dagen för Bolagsverkets
registrering av den ekonomiska
plan som ligger till grund för
upplåtelsen
3. bostadsrättshavarens namn
4. insatsen för bostadsrätten
5. vad som finns antecknat rörande
pantsättning av bostadsrätten, samt
6. datum för utfärdandet
§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen
bekostnad hålla lägenheten i gott skick.
Det innebär att bostadsrättshavaren
ansvarar för att såväl underhålla som
reparera lägenheten och att bekosta
åtgärderna.
Bostadsrättshavaren bör teckna
försäkring som omfattar
bostadsrättshavarens underhålls- och
reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrätts-
föreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrätts-
havaren svarar bostadsrättshavare i förekommande fall för självrisk och
kostnaden för åldersavdrag.
Bostadsrättshavaren ska följa de
anvisningar som bostadsrättsföreningen
lämnar beträffande installationer
avseende avlopp, värme, gas, el, vatten,
ventilation och anordning för informations-
överföring. För vissa åtgärder i
lägenheten krävs styrelsens tillstånd

enligt § 37. De åtgärder bostadsrätts-
havaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.
Till lägenheten hör bland annat:
1. ytskikt på rummens väggar, golv och
tak jämte den underliggande
behandling som krävs för att anbringa
ytskiktet på ett fackmässigt sätt.
Bostadsrättshavaren ansvarar också
för fuktisolerande skikt i badrum och
våtrum
2. icke bärande innerväggar
3. inredning i lägenheten och övriga
utrymmen tillhörande lägenheten,
exempelvis: sanitetsporslin,
köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys
och tvättmaskin; bostadsrättshavaren
svarar också för vattenledningar,
avstängningsventiler och i
förekommande fall
anslutningskopplingar på
vattenledning till denna inredning
4. lägenhetens innerdörrar med
tillhörande lister, foder, karm,
tätningslister
5. insida av ytterdörr samt beslag,
handtag, gångjärn, tätningslister,
brevinkast, lås och nycklar
6. glas i fönster och dörrar samt spröjs
på fönster och i förekommande fall
isolerglaskassett
7. till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätnings-
lister samt målning; bostadsrätts-
föreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/
fönsterdörr
8. målning av radiatorer och
värmeledningar
9. ledningar för avlopp, gas, vatten och
anordningar för informations-
överföring till de delar de är synliga i
lägenheten och betjänar endast den
aktuella lägenheten
10. armaturer för vatten (blandare,
duschmunstycke med mera) inklusive
packning, avstängningsventiler och
anslutningskopplingar på
vattenledning
11. klämringen runt golvbrunnen,
rensning av golvbrunn och vattenlås
12. eldstäder och braskaminer
13. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa,
ventilationsdon och ventilationsfläkt
om de inte är en del av husets
ventilationssystem. Installation av
anordning som påverkar husets
ventilation kräver styrelsens tillstånd
14. säkringsskåp, samtliga elledningar i
lägenheten samt brytare, eluttag och
fasta armaturer
15. brandvarnare, samt
16. elburen golvvärme och handdukstork
som bostadsrättshavare försett
lägenheten med
Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd,
garage eller annat lägenhetskomplement
har bostadsrättshavaren samma
underhålls- och reparationsansvar för
dessa utrymmen som för lägenheten
enligt ovan. Detta gäller även mark som
är upplåten med bostadsrätt.
Om lägenheten är utrustad med
balkong, altan eller hör till lägenheten
mark/uteplats som är upplåten med
bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren
för renhållning och snöskottning. För
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren
för målning av insida av balkongfront/
altanfront samt golv. Målning utförs enligt
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om
lägenheten är utrustad med takterrass
ska bostadsrättshavaren därutöver se till
att avrinning för dagvatten inte hindras.

Vad avser mark/uteplats är bostadsrätts-
havaren skyldig att följa bostadsrätts-
föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen.
Bostadsrättshavaren är skyldig att till
bostadsrättsföreningen anmäla fel och
brister i sådan lägenhetsutrustning/
ledningar som bostadsrättsföreningen svarar för enligt denna stadge-
bestämmelse eller enligt lag.

§ 32 Bostadsrättsföreningens ansvar
Bostadsrättsföreningen svarar för att
huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom, med undantag för bostadsrätts-
havarens ansvar enligt § 31, är väl underhållet och hålls i gott skick.
Bostadsrättsföreningen svarar vidare för
underhåll och reparationer av följande:
1. ledningar för avlopp, värme, gas,
elektricitet och vatten, om
bostadsrättsföreningen har försett
lägenheten med ledningarna och
dessa tjänar fler än en lägenhet (så
kallade stamledningar)
2. ledningar för avlopp, gas, vatten
och anordningar för informationsöverföring som bostadsrätts-
föreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, lägenhets-
avskiljande eller bärande vägg

3. radiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrätts-
föreningen försett lägenheten med

4. rökgångar (ej rökgångar i
kakelugnar) och ventilationskanaler,
inkluderat hela ventilationssystemet
inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del
av husets ventilation, samt
5. ytterdörr och i förekommande fall
för brevlåda, postbox och staket
Installation av s k säkerhetsdörr
ansvarar dock
bostadsrättsinnehavaren för
§ 33 Brand- och vattenledningsskada
samt ohyra
För reparation på grund av brandskada
eller vattenledningsskada (skada på
grund av utströmmande tappvatten)
svarar bostadsrättshavaren endast i
begränsad omfattning i enlighet med
bostadsrättslagen.
Detta gäller även i tillämpliga delar om
det finns ohyra i lägenheten.
§ 34 Bostadsrättsföreningens
övertagande av underhållsåtgärd
Bostadsrättsföreningen får utföra
reparation samt byta inredning och
utrustning som bostadsrättshavaren enligt
§ 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska
fattas av föreningsstämma och får endast
avse åtgärd som företas i samband med
omfattande underhåll eller ombyggnad av
bostadsrättsföreningens hus och som
berör bostadsrättshavarens lägenhet.
§ 35 Förändring av bostadsrättslägenhet
Om ett beslut som fattats på
föreningsstämma innebär att en lägenhet
som upplåtits med bostadsrätt kommer att
förändras eller i sin helhet behöva tas i
anspråk av bostadsrättsföreningen med
anledning av en om- eller tillbyggnad ska
bostadsrättshavaren ha gått med på
beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger
sitt samtycke till förändringen, blir beslutet
ändå giltigt om minst två tredjedelar av de
röstande har gått med på det och beslutet
dessutom har godkänts av
hyresnämnden.
§ 36 Avhjälpande av brist
Om bostadsrättshavaren försummar sitt
ansvar för lägenhetens skick så att
annans säkerhet äventyras eller det finns
risk för omfattande skador på annans
egendom och inte efter uppmaning
avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får bostadsrätts-
föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.
§ 37 Ingrepp i lägenhet
Bostadsrättshavaren får inte utan
styrelsens tillstånd i lägenheten utföra
åtgärd som innefattar:

1. ingrepp i en bärande konstruktion
2. ändring av befintliga ledningar för
avlopp, värme, gas eller vatten,
eller
3. annan väsentlig förändring av
lägenheten
Styrelsen får bara vägra att medge
tillstånd till en åtgärd som avses i första
stycket om åtgärden är till påtaglig skada
eller olägenhet för
bostadsrättsföreningen.
§ 38 Användning av bostadsrätten
Vid användning av lägenheten ska
bostadsrättshavaren se till att de som bor
i omgivningen inte utsätts för störningar
som i sådan grad kan vara skadliga för
hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid
sin användning av lägenheten iaktta allt
som fordras för att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanför
huset.
Bostadsrättshavaren ska hålla
noggrann tillsyn över att dessa
åligganden fullgörs också av de som hör
till bostadsrättshavarens hushåll, de som
besöker bostadsrättshavaren som gäst,
någon som bostadsrättshavaren har
inrymt eller någon som på uppdrag av
bostadsrättshavaren utför arbete i
lägenheten.
Bostadsrättsföreningen kan anta
ordningsregler. Ordningsreglerna ska
vara i överensstämmelse med ortens sed.
Bostadsrättshavaren ska följa
bostadsrättsföreningens ordningsregler.
Om det förekommer störningar i
boendet ska bostadsrättsföreningen ge
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till
att störningarna omedelbart upphör. Det
gäller inte om bostadsrättshavaren sägs
upp med anledning av att störningarna är
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art
eller omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller har
anledning att misstänka att ett föremål är
behäftat med ohyra får detta inte tas in i
lägenheten.
§ 39 Tillträde till lägenheten
Företrädare för bostadsrättsföreningen
har rätt att få komma in i lägenheten när
det behövs för tillsyn eller för att utföra
arbete som bostadsrättsföreningen svarar
för eller för att avhjälpa brist när
bostadsrättshavaren försummar sitt
ansvar för lägenhetens skick.

När bostadsrättshavaren har avsagt sig
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska
tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren
skyldig att låta lägenheten visas på
lämplig tid. Bostadsrättsföreningen ska se
till att bostadsrättshavaren inte drabbas
av större olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättsföreningen har rätt att
komma in i lägenheten och utföra
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i
huset eller på marken.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar
tillträde när bostadsrättsföreningen har
rätt till det kan bostadsrättsföreningen
ansöka om särskild handräckning vid
kronofogdemyndigheten.
§ 40 Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare får upplåta sin
lägenhet i andra hand till annan för
självständigt brukande endast om styrelsen
ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens
samtycke bör begränsas till viss tid och ska
lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för
upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte
har någon befogad anledning att vägra
samtycke.

Om inte samtycke till andrahands-
upplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin
lägenhet i andra hand om hyresnämnden
lämnar sitt tillstånd.
När en juridisk person innehar en
bostadslägenhet kan samtycke till
andrahandsupplåtelse endast nekas om
bostadsrättsföreningen har befogad
anledning.
Samtycke till andrahandsupplåtelse
behövs inte:
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångs-
försäljning enligt bostadsrättslagen av en juridisk person som hade
panträtt i bostadsrätten och som
inte antagits till medlem i
bostadsrättsföreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för
permanentboende och
bostadsrätten till lägenheten
innehas av en kommun eller ett
landsting
När samtycke inte behövs ska
bostadsrättshavaren genast meddela
styrelsen om andrahandsupplåtelsen.
§ 41 Inrymma utomstående
Bostadsrättshavaren får inte inrymma
utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för bostadsrättsföreningen eller någon annan medlem i
bostadsrättsföreningen.
§ 42 Ändamål med bostadsrätten
Bostadsrättshavaren får inte använda
lägenheten för något annat ändamål än
det avsedda.
Bostadsrättsföreningen får dock endast
åberopa avvikelse som är av avsevärd
betydelse för bostadsrättsföreningen eller
någon medlem i bostadsrättsföreningen.
§ 43 Avsägelse av bostadsrätt
En bostadsrättshavare får avsäga sig
bostadsrätten tidigast efter två år från
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina
förpliktelser som bostadsrättshavare.
Avsägelsen ska göras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten
till bostadsrättsföreningen vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter
tre månader från avsägelsen eller vid det
senare månadsskifte som angetts i
avsägelsen.
§ 44 Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som
innehas med bostadsrätt och som tillträtts
är förverkad och bostadsrättsföreningen har
rätt att säga upp bostadsrättshavaren till
avflyttning enligt följande:
1. Dröjsmål med insats eller
upplåtelseavgift
om bostadsrättshavaren dröjer med att
betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att bostadsrätts-
föreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sin
betalningsskyldighet
2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelse
om bostadsrättshavaren dröjer med att
betala årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelse, när det gäller en
bostadslägenhet, mer än en vecka efter
förfallodagen eller, när det gäller en lokal,
mer än två vardagar efter förfallodagen
3. Olovlig upplåtelse i andra hand
om bostadsrättshavaren utan
nödvändigt samtycke eller tillstånd
upplåter lägenheten i andra hand
4. Annat ändamål
om lägenheten används för annat
ändamål än det avsedda
5. Inrymma utomstående om bostadsrättshavaren inrymmer
utomstående personer till men för
bostadsrättsföreningen eller annan
medlem
6. Ohyra
om bostadsrättshavaren eller den, som
lägenheten upplåtits till i andra hand,
genom vårdslöshet är vållande till att det
finns ohyra i lägenheten eller om
bostadsrättshavaren genom att inte utan
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till
att ohyran sprids i huset
7. Vanvård, störningar och liknande
om lägenheten på annat sätt vanvårdas
eller om bostadsrättshavaren eller den
som bostadsrätten är upplåten till i andra
hand utsätter boende i omgivningen för
störningar, inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller inte följer
bostadsrättsföreningens ordningsregler
8. Vägrat tillträde
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när bostadsrätts-
föreningen har rätt till tillträde och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig
ursäkt för detta
9. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrättshavaren inte fullgör
skyldighet som går utöver det han ska
göra enligt bostadsrättslagen och det
måste anses vara av synnerlig vikt för
bostadsrättsföreningen att skyldigheten
fullgörs, samt
10. Brottsligt förfarande
om lägenheten helt eller till väsentlig del
används för näringsverksamhet eller
därmed likartad verksamhet, vilken utgör
eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår
brottsligt förfarande eller om lägenheten
används för tillfälliga sexuella förbindelser
mot ersättning.
En uppsägning ska vara skriftlig.
Nyttjanderätten är inte förverkad, om
det som ligger bostadsrättshavaren till
last är av ringa betydelse.
Rättelseanmodan, uppsägning och
särskilda bestämmelser
Punkt 3-5 och 7-9
Uppsägning enligt punkt 3-5 eller 7–9
får ske om bostadsrättshavaren låter bli
att efter tillsägelse vidta rättelse utan
dröjsmål.

Punkt 1-6 och 7-9
Är nyttjanderätten enligt punkt 1–5 eller
7–9 förverkad men sker rättelse innan
bostadsrättsföreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning, får
bostadsrättshavaren inte därefter skiljas
från lägenheten på den grunden. Detta
gäller inte om nyttjanderätten är förverkad
på grund av särskilt allvarliga störningar i
boendet.
Bostadsrättshavaren får inte heller
skiljas från lägenheten enligt punkt 6 eller
9 om bostadsrättsföreningen inte har sagt
upp bostadsrättshavaren till avflyttning
inom tre månader från den dag då
bostadsrättsföreningen fick reda på
förhållande som avses.
Punkt 2
Är nyttjanderätten enligt punkt 2 förverkad
på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller avgift för andrahands-
upplåtelse, och har bostadsrättsföreningen med anledning av detta sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning, får
denne på grund av dröjsmålet inte skiljas
från lägenheten:
1. om avgiften – när det är fråga om
en bostadslägenhet – betalas inom tre veckor från det att bostadsrätts-
havaren har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala
avgiften inom denna tid, och
meddelande om uppsägningen och
anledningen till denna har lämnats
till socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen
2. om avgiften – när det är fråga om
en lokal – betalas inom två veckor
från det att bostadsrättshavaren har
delgetts underrättelse om
möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala
avgiften inom denna tid
Är det fråga om en bostadslägenhet får en
bostadsrättshavare inte heller skiljas från
lägenheten om bostadsrättshavaren har
varit förhindrad att betala avgiften inom den
tid som anges i första stycket 1 på grund av
sjukdom eller liknande oförutsedd
omständighet och avgiften har betalats så
snart det var möjligt, dock senast när
tvisten om avhysning avgörs i första
instans.
Vad som sägs i första stycket gäller inte
om bostadsrättshavaren, genom att vid
upprepade tillfällen inte betala avgiften, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att
bostadsrättshavaren skäligen inte bör få
behålla lägenheten.
Beslut om avhysning får meddelas
tidigast tredje vardagen efter utgången av
den tid som anges i första stycket 1 eller
2.
Punkt 3
Uppsägning enligt punkt 3 får dock, om
det är fråga om en bostadslägenhet, inte
ske om bostadsrättshavaren utan
dröjsmål ansöker om tillstånd till
upplåtelsen och får ansökan beviljad.
Bostadsrättshavaren får endast skiljas från lägenheten om bostadsrätts-
föreningen har sagt till bostadsrätts-
havaren att vidta rättelse. Uppmaningen att vidta rättelse ska ske inom två månader från den dag då bostadsrätts-
föreningen fick reda på förhållande som avses i punkt 3.
Punkt 7
Vid särskilt allvarliga störningar i
boendet gäller vad som sägs i punkt 7
även om någon tillsägelse om rättelse
inte har skett. Tillsägelse om rättelse ska
alltid ske om bostadsrätten är upplåten i
andra hand.
Innan uppsägning får ske av
bostadslägenhet enligt punkt 7 ska
socialnämnden underrättas. Vid särskilt
allvarliga störningar får uppsägning ske
utan underrättelse till socialnämnden, en
kopia av uppsägningen ska dock skickas
till socialnämnden.
Punkt 10
En bostadsrättshavare kan skiljas från
lägenheten enligt punkt 10 endast om
bostadsrättsföreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att bostadsrätts-
föreningen fick reda på förhållandet. Om det brottsliga förfarandet har angetts till
åtal eller om förundersökning har inletts inom samma tid, har bostadsrätts-
föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två månader har
gått från det att domen i brottmålet har
vunnit laga kraft eller det rättsliga
förfarandet har avslutats på något annat
sätt.
§ 45 Vissa meddelanden
När meddelande enligt nedan har
skickats från bostadsrättsföreningen i
rekommenderat brev under mottagarens
vanliga adress har bostadsrättsföreningen
gjort vad som krävs av den:
1. tillsägelse om störningar i boendet
2. tillsägelse att avhjälpa brist

3. uppmaning att betala insats eller
upplåtelseavgift
4. tillsägelse att vidta rättelse
5. meddelande till socialnämnden
6. underrättelse till panthavare
angående obetalda avgifter till
bostadsrättsföreningen
7. uppmaning till juridiska personer,
dödsbon med flera angående nekat
medlemskap
Andra meddelanden till medlemmarna
sker genom anslag på lämplig plats inom
föreningens fastighet eller genom brev
Bostadsrättsföreningen får till
medlemmarna eller till någon annan då
krav enligt lag finns på skriftlig information
använda elektroniska hjälpmedel.
Närmare reglering av förutsättningar för
användning av elektroniska hjälpmedel
anges i lag.
Som komplement kan meddelanden
anges på föreningens hemsida och/eller
skickas via e-post.
SÄRSKILDA BESLUT
§ 46 Bostadsrättsföreningens fastighet
och tomträtt
Styrelsen eller firmatecknare får inte
utan föreningsstämmans godkännande
avhända bostadsrättsföreningens
fastighet, del av fastighet eller tomträtt.
Styrelsen eller firmatecknare får inte
heller riva eller besluta om väsentliga
förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny-
och ombyggnader av sådan egendom.

Styrelsen eller firmatecknare får ansöka
om inteckning eller annan inskrivning i
bostadsrättsföreningens fastighet eller
tomträtt.
§ 47 Särskilda regler för giltigt beslut
För giltigheten av följande beslut krävs
godkännande av styrelsen för HSB:

1. beslut att överlåta bostadsrätts-
föreningens fastighet, del av fastighet eller tomträtt

2. beslut om ändring av bostadsrätts-
föreningens stadgar

För giltigheten av följande beslut krävs
godkännande av styrelsen för HSB och
HSB Riksförbund:
3. beslut att bostadsrättsföreningen ska träda i likvidation eller fusioneras med annan juridisk person

4. beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar som inte överensstämmer med av HSB Riksförbund rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsföreningar

§ 48 Utträde ur HSB

Om ett beslut innebär att bostadsrättsföreningen begär sitt utträde ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare föreningsstämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Vid utträde ur HSB ska bostadsrättsföreningens stadgar och firma ändras utan tillämpning av § 47.

§ 49 Upplösning

Om bostadsrättsföreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till bostadsrättslägenheternas insatser.