Hjärtstartare

Hej alla
Föreningen har nu en hjärtstartare. Den finns i tvättstugan på väggen bredvid brandsläckaren. Den är självinstruerande. Så fort locket öppnas ledsagar en röst genom alla steg. På samma krok hänger även en mask att använda om konstgjord andning med mun mot mun metoden behövs. Nedan en instruktionsfilm från youtube. Om olyckan skulle vara framme – glöm inte att ringa ambulans!
Styrelsen

Städdag sönd 240421

Kära medlemmar!

Varmt välkomna på städdag den 21/4 klockan 11:00-14:00.

Planen är att vi gemensamt städar föreningens innergård, vädringsbalkonger och utrymmen i vinds- och källarförråd. Vi möts upp på innergården klockan 11:00 och delar ut städuppgifter.

I samband med städdagen finns det även möjlighet för alla medlemmar att slänga eget skräp och avfall. Detta kommer att hämtas upp av Junkbusters Stockholm den 23/4. Det kommer att vara möjligt att lämna elektronik och diverse grovsopor, men inte farligt avfall såsom målarfärg eller liknande.

Efter städdagen bjuder föreningen alla som deltagit i städningen på lunch på Ciao Ciao. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Brf Valand 9

Kallelse föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening BRF Valand9 kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Datum: 2024-04-15

Tid: 18:30

Plats: Sangria Tapas Bar, Vanadisplan 1.

Dagordning
 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. godkännande av dagordning
 7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. val av minst två rösträknare
 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. genomgång av styrelsens Årsredovisning
 11. genomgång av revisorernas berättelse
 12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. presentation av HSB-ledamot
 19. beslut om antal revisorer och suppleant
 20. val av revisor/er och suppleant
 21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen- HSBs förslag till nya normalstadgar enligt Bilaga 1 och Bilaga 2
 25. föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen

Enligt HSB normalstadgar 2011 version 5

 Paragraf 18 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

Årsstämma 2024

Hej föreningsmedlemmar,

Årsstämman för 2024 kommer att hållas 15-04-2024 kl 18:30 på Sangria Tapas Bar.

Vi kommer att återkomma med kallelse och årsredovisning 2023 inför stämman.

Mvh,
Styrelsen

Avtal för hämtning av tidningspapper avslutas

Kära föreningsmedlemmar,

Föreningen har tidigare haft ett avtal med Remondis för veckolig hämtning av tidningspapper, och styrelsen har nu fattat beslut om att säga upp detta avtal. Detta utifrån att tjänsten upplevs användas väldigt infrekvent och kostar föreningen upp emot 10 000 kr årligen.

Tidningspapper kommer att hämtas vid två till tillfällen innan avtalet avslutas: 2023-12-08 samt 2023-12-15. För hämtning vid dessa tillfällen ska tidningar läggas i plastpåsar och placeras utanför portarna kvällen innan hämtning.

Framöver ska tidningar (likt glasflaskor, kartong, plastförpackningar, med mera) kastas på en återvinningsstation, där den närmaste går att hitta ca 200 m från fastigheten vid Dalagatan 57.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för Brf Valand 9

Ny portkod

Hej föreningsmedlemmar!

På söndag, 3/12 2023, kommer vi att byta portkod. Lappar med den nya koden har lämnats i era brevinkast.

Mvh,
Styrelsen

GEMENSAM STÄDDAG DEN 17 SEPTEMBER

Kära medlemmar!

Varmt välkomna på städdag den 17 september klockan 11:00-14:00.

Planen är att vi gemensamt städar föreningens innergård, vädringsbalkonger och utrymmen i vinds- och källarförråd. Vi möts upp på innergården klockan 11:00 och delar ut städuppgifter.

Det har också blivit dags att göra en storrensning bland cyklar på innergården och i cykelförrådet. Vänligen markera era cyklar med namn och lägenhetsnummer. OBS: Cyklar som inte har någon markering den 17 september kommer att fraktas bort och slängas.

I samband med städdagen (17 september) finns det även möjlighet för alla medlemmar att slänga eget skräp och avfall. Detta kommer att hämtas upp av Junkbusters Stockholm den 18 september. Det kommer att vara möjligt att lämna elektronik och diverse grovsopor, men inte farligt avfall såsom målarfärg eller liknande.

 Efter städdagen bjuder föreningen alla som deltagit i städningen på lunch på Ciao Ciao. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med.

 Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Brf Valand 9

Ta chansen att rensa grovsopor

Från och med på lördag 2023-06-10 kommer det att finnas en möjlighet att slänga era grovsopor i en hög på gården. Sista dagen att slänga grovsopor är söndagen 2023-06-11.

Saker som ligger utanför vinds/källarförråd kommer slängas.

Observera att det endast är tillåtet att slänga grovsopor på gården.

Följande får inte slängas bland grovsoporna: byggavfall som dörrar, gips, isolering, lister, skåp, sanitetsporslin och fönster. Dessa saker måste fraktas till närmaste återvinningscentral.

Passa på att rensa era förråd!

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Brf Valand 9

Obehöriga i fastigheten

Under Maj månad har vi haft obehöriga personer inne i fastigheten vilket har lett till ett inbrott på vinden på Vanadisplan 1. Vi i styrelsen vill be alla grannar att vara noga med att stänga och låsa dörrar till våra gemensamma utrymmen samt se till att ingen obehörig kommer in genom entrédörrar mot gatan om blipp eller de automatiska dörröppnarna används.

Mvh,

Styrlsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Valand 9

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening BRF Valand 9 kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Vi önskar er alla varmt välkomna och hoppas att så många som möjligt kan närvara för att vara med och påverka vår fina förenings framtid.

Datum: Måndag den 24 april 2023
Tid: 18:00-19:00
Plats: Sangria Tapas Bar, Vanadisplan 1

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4.  Godkännande av röstlängd
 5.  Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6.  Godkännande av dagordning
 7.  Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8.  Val av minst två rösträknare
 9.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning – Årsredovisning 2022 Brf Valand 9
 11.  Genomgång av revisorernas berättelse
 12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17.  Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18.  Presentation av HSB-ledamot
 19.  Beslut om antal revisorer och suppleant
 20.  Val av revisor/er och suppleant
 21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:
  – HSBs förslag till nya normalstadgar enligt Bilaga 1
 25.  Föreningsstämmans avslutande

 

RÖSTRÄTT, OMBUD OCH BITRÄDE
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.

Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

 

Bilaga 1: Valand 9 förslag Normalstadgar 2023

Se bifogad fullmakt jämte denna kallelse (bilaga 2).

 

Varmt välkomna!
Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9