Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Valand 9

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening BRF Valand 9 kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Vi önskar er alla varmt välkomna och hoppas att så många som möjligt kan närvara för att vara med och påverka vår fina förenings framtid.

Datum: Onsdagen den 20 april 2022
Tid: 18:00-19:00
Plats: Innergården

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen:
– En motion kring byggande av balkonger mot innergården har inkommit (se bilaga 1). Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med utgångspunkt i den utformning som framgår av ritningen enligt bilaga 2.
25. Föreningsstämmans avslutande

RÖSTRÄTT, OMBUD OCH BITRÄDE
Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och att ombud kan företräda obegränsat antal medlemmar. Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden 2022- 03-01 tom 2022-12-31.

Se bifogad fullmakt jämte denna kallelse (bilaga 3).

Varmt välkomna!
Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9