Kallelse till extra föreningsstämma

HSB Bostadsrättsförening Valand 9 kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma, på uppdrag, från en begäran till extrastämma inkommen från en minoritet av medlemmarna.

Datum: 2021-07-18
Tid: 11:00
Plats: Gården

Dagordning
1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämmoordförande
3. anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. behandling av ärende för vilken extra stämman utlysts och kallats till
a) beslut om arvode
b) val av revisor
11. föreningsstämmans avslutning

Välkommen!
Styrelsen

Enligt HSB normalstadgar 2011, version 5

§18 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.